Program studiów

 

Zakład Iranistyki prowadzi studia w zakresie iranistyki. Nabór nie odbywa się co rok. Zazwyczaj co dwa lata jest roczna przerwa w rekrutacji nowych kandydatów. Najbliższa rekrutacja na studia odbędzie się w roku akademickim 2015-16.

Od roku 2007/2008 wpro­wa­dzony został podział na stu­dia pierw­szego i dru­giego stop­nia.

Zakład Iranistyki kształci specjalistów w zakresie języka perskiego, zagadnień społeczno-kulturowych Iranu i Afganistanu, historii, literatury i kultury, zagadnień związanych z religią i filozofią oraz sztuką Iranu i Afganistanu

W Zakładzie Iranistyki stu­diują także dok­to­ranci WO UW, któ­rzy pro­wa­dzą bada­nia w zakresie iranistyki.

 

  • Efekty kształcenia dla kierunku studiów orientalistyka, specjalność iranistyka studia pierwszego i drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

KRK_Iranistyka_efekty

  • Program studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka

Iranistyka – program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia (poprzedni)

  • Minimum programowe dla MISH-u, studia I stopnia:

Minimum – MISH, iranistyka stacjonarna, I stopień

  • Program studiów II stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność iranistyka

Poprzedni program (od roku akademickiego 2012/2013)

Aktualny program (od roku akademickiego 2018/2019)