Dla studentów

 

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ

ZAKŁAD IRANISTYKI

Wiedza o języku perskim (dr Magdalena Rodziewicz): 2.09.2019, godz. 10.30, s. 118

Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu (prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo): 5.09.2019, godz. 11.00, s. 118

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

ZAKŁAD IRANISTYKI

 

Egzaminy z języka perskiego

 I rok:11/06, godz. 10.30, s. 118

II rok: 17/06, godz. 10.30, s, 118

III rok: 19/06, godz. 10.30, s. 120

I rok (st. II st.): 13/06, godz. 10.30, s. 118

 

Wiedza o języku (I i II rok): 14/06, godz. 10.30, s. 118 (egzamin pisemny)

Zagadnienia społeczno-kulturowe Iranu i Afganistanu: 19/06, godz. 11.00, s. 118

Historia Iranu i Afganistanu (I i II rok): 24/06 i 25/06, godz. 16.00, s. 118

Literatura Iranu i Afganistanu (II i III rok): 26/06 i 27/06, godz. 16.00, s. 118

Nowy lepszy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW

HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ
 
3 września (poniedziałek)
 
Egzamin z Zagadnień społeczno-kulturowych –  godz. 11.00, s. 118
 
4 września (wtorek)
 
Zaliczenia z j. perskiego – godz. 10.00, s. 118 
 
Gramatyka j. perskiego – godz. 10.30, s. 116
 
5 września (środa) 
 
Egzamin z Historii Iranu i Afganistanu – godz. 15.00, s. 115
 
6 września (czwartek)
 
Egzamin z j. perskiego – godz. 11.00, s. 118
Przypominamy o terminach rejestracji na przedmioty OW dla studentów:
 
I tura  godz.00.01 21-31 maj 2018 
II tura godz.00.01 1-14 październik 2018

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

ZAKŁAD IRANISTYKI

2017/2018

 

 

I rok

 

WIEDZA O JĘZYKU PERSKIM

11 i 12 czerwca, godz. 10.00, s. 116

 

JĘZYK PERSKI

14 i 15 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-KULTUROWE IRANU I AFGANISTANU

25 i 26 czerwca, godz. 11.00, gabinet za biblioteką

 

HISTORIA IRANU I AFGANISTANU

28 i 29 czerwca, godz. 15.00, s. 115

 

II rok

 

JĘZYK PERSKI

12 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

HISTORIA IRANU I AFGANISTANU

15 czerwca, godz. 15.00, s. 115

 

WIEDZA O JĘZYKU PERSKIM

18 czerwca, godz. 10.00, s. 116

 

LITERATURA i KULTURA IRANU I AFGANISTANU

21 czerwca, godz. 11.00, s. 115

 

III rok

 

JĘZYK PERSKI

11 czerwca, godz. 10.00, s. 118

 

LITERATURA I KULTURA IRANU I AFGANISTANU

20 czerwca, godz. 15.00, s. 115

Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) – SZCZEGÓŁY

GODZINY DZIEKAŃSKIE 

Godziny dziekańskie będą we wtorek 31.10.2017 od godziny 13.00. 

WAŻNE:

Godziny dziekańskie nie dotyczą zajęć prowadzonych poza WO i SEW (tj. lektoraty, oguny
 
WAŻNE

Zaliczenie przedmiotów: Technologia informacyjna i Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej

Dotyczy  studentów I roku lic. oraz tych osób z I roku mgr, które nie mają udokumentowanego zaliczenia ww. przedmiotów na studiach I stopnia.

Szanowni Państwo,
Dzień Adaptacyjny dla I roku odbędzie się 28.09 o godz. 10.30 w Auli w starym BUWie

 godz. 10.30–11.30 spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

 godz. 11.30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Na godz. 13.00 zapraszam Opiekunów Studentów, którzy zostaną przedstawieni i zabiorą swoich studentów na spotkania informacyjne w poszczególnych jednostkach Wydziału Orientalistycznego.

WAŻNE:

Informacja o kursach języka perskiego w Iranie (ENGLISH)

Stypendium ministra:

STUDENCI

Wnioskowanie o stypendia ministra w tym roku odbywać się będzie z wykorzystaniem USOSweb – jest to możliwe od 7 sierpnia 2017 r.
Studenci wypełniają i rejestrują wnioski w USUSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane wnioski (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) należy złożyć do 12 września 2017 r. w Dziekanacie ds. studiów wieczorowych, przy ul. Nowy Świat 69, pok.151, III piętro, do mgr Ewy Marczak.

Szczegółowe informacje znajdują się: http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-20162017/

DOKTORANCI

Wnioskowanie o stypendia ministra w tym roku odbywać się będzie z wykorzystaniem USOSweb – jest to możliwe od 7 sierpnia 2017 r.
Doktoranci wypełniają i rejestrują wnioski w USUSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane wnioski (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) należy złożyć do 12 września 2017 r. w Dziekanacie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, do mgr Ewy Szczerkowskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się: http://www.uw.edu.pl/doktorant/stypendia-doktoranckie-i-naukowe/

Dodatkowa tura podpięć

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 22 sierpnia do 8 września 201 7 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na zajęcia OW:
I tura 02.10.2017 – 07.10.2017
II tura 09.10.2017 – 14.10.2017

Przypominamy też że od nadchodzącego roku akademickiego studenci rejestrują się sami na wszystkie zajęcia.
Rejestracja na zajęcia dla wszystkich roczników na zajęcia kursowe (wszystkie obowiązujące w programie i uwzględnione na planie zajęć)

I tura 10.10.2017 – 16.10.2017
II tura 23.10.2017 – 31.10.2017

Wszystkie tury zaczynają się o godz. 00:01 i kończą się o godzinie 23.59

PILNE:

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – LATO 2017

Uwaga: termin składania wniosków o usunięcie podpięć przedmiotu od programu studiów (zgodnie z zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) mija 13.03.2017

Tury rejestracji na przedmioty do wyboru z oferty WO na semestr letni w roku akademickim 2016/17:

I tura 00:01 20.01.2017– 23:59 27.01.2017;  II tura 00:01 20.02.2017 – 23:59 24.02.2017; 

zajęcia rozpoczynają się 20.02.2017

Przedmioty ogólnowydziałowe dostępne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

UWAGA

Ze względu na spotkanie noworoczne w dniu 16.01.2017 o godz. 11.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, decyzją Dziekana WO prof. dr hab. Piotra Tarachy w godz. 11.20 -15.00 tegoż dnia 16.01 ustalono godziny dziekańskie.

UWAGA

13.01.2017 mija termin podpięcia egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

UWAGA

Nieprzekraczalnym terminem rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) jest 20.01.2017.

Pilne – informacja o szkoleniu BHP (termin do 02.11)

Informacja o rekrutacji na program MOST w semestrze letnim 2016/2017

Kierunkowe przedmioty do wyboru na rok akademicki 2016/2017 (*.docx)

Kierunkowe przedmioty do wyboru na rok akademicki 2016/2017 (*.pdf)

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

1. Obecność na wykładach, z wyjątkiem wykładów monograficznych, nie jest obowiązkowa, chyba że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.

2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym wykładów monograficznych, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny na 30 godzin zajęć w semestrze, chyba że prowadzący inaczej określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w sylabusie przedmiotu.

3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być w szczególności zwolnienie lekarskie albo zaświadczenie o udziale studenta w posiedzeniu Senatu UW, komisji senackich, Rady Wydziału i Parlamentu Studentów UW oraz w pracach komisji wyborczych działających w UW podpisane przez odpowiednio Rektora, przewodniczącego odpowiedniej komisji senackiej, Dziekana i Marszałka Parlamentu Studentów UW oraz przewodniczącego odpowiedniej komisji wyborczej.

4. Zaświadczenie mające być podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach należy przedstawić prowadzącemu w terminie 7 dni od opuszczonych zajęć, a zwolnienie lekarskie – w terminie 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia.

5. Prowadzący zajęcia może skierować studenta na konsultacje do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW w celu uzyskania weryfikacji zwolnienia lekarskiego.

6. Jeśli suma liczby godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza połowę łącznej liczby godzin zajęć, może to być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo