Dla studentów

WAŻNE:

Dodatkowa tura podpięć

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 22 sierpnia do 8 września 201 7 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.

Rejestracja na zajęcia OW:
I tura 02.10.2017 – 07.10.2017
II tura 09.10.2017 – 14.10.2017

Przypominamy też że od nadchodzącego roku akademickiego studenci rejestrują się sami na wszystkie zajęcia.
Rejestracja na zajęcia dla wszystkich roczników na zajęcia kursowe (wszystkie obowiązujące w programie i uwzględnione na planie zajęć)

I tura 10.10.2017 – 16.10.2017
II tura 23.10.2017 – 31.10.2017

Wszystkie tury zaczynają się o godz. 00:01 i kończą się o godzinie 23.59

PILNE:

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – LATO 2017

Uwaga: termin składania wniosków o usunięcie podpięć przedmiotu od programu studiów (zgodnie z zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) mija 13.03.2017

Tury rejestracji na przedmioty do wyboru z oferty WO na semestr letni w roku akademickim 2016/17:

I tura 00:01 20.01.2017– 23:59 27.01.2017;  II tura 00:01 20.02.2017 – 23:59 24.02.2017; 

zajęcia rozpoczynają się 20.02.2017

Przedmioty ogólnowydziałowe dostępne w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

UWAGA

Ze względu na spotkanie noworoczne w dniu 16.01.2017 o godz. 11.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, decyzją Dziekana WO prof. dr hab. Piotra Tarachy w godz. 11.20 -15.00 tegoż dnia 16.01 ustalono godziny dziekańskie.

UWAGA

13.01.2017 mija termin podpięcia egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

UWAGA

Nieprzekraczalnym terminem rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) jest 20.01.2017.

Pilne – informacja o szkoleniu BHP (termin do 02.11)

Informacja o rekrutacji na program MOST w semestrze letnim 2016/2017

Kierunkowe przedmioty do wyboru na rok akademicki 2016/2017 (*.docx)

Kierunkowe przedmioty do wyboru na rok akademicki 2016/2017 (*.pdf)

Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

1. Obecność na wykładach, z wyjątkiem wykładów monograficznych, nie jest obowiązkowa, chyba że prowadzący ustali wymóg obecności i określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie w sylabusie przedmiotu.

2. W przypadku pozostałych zajęć, w tym wykładów monograficznych, student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia najwyżej 4 godziny na 30 godzin zajęć w semestrze, chyba że prowadzący inaczej określi limit nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w sylabusie przedmiotu.

3. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach może być w szczególności zwolnienie lekarskie albo zaświadczenie o udziale studenta w posiedzeniu Senatu UW, komisji senackich, Rady Wydziału i Parlamentu Studentów UW oraz w pracach komisji wyborczych działających w UW podpisane przez odpowiednio Rektora, przewodniczącego odpowiedniej komisji senackiej, Dziekana i Marszałka Parlamentu Studentów UW oraz przewodniczącego odpowiedniej komisji wyborczej.

4. Zaświadczenie mające być podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach należy przedstawić prowadzącemu w terminie 7 dni od opuszczonych zajęć, a zwolnienie lekarskie – w terminie 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia.

5. Prowadzący zajęcia może skierować studenta na konsultacje do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW w celu uzyskania weryfikacji zwolnienia lekarskiego.

6. Jeśli suma liczby godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych przekracza połowę łącznej liczby godzin zajęć, może to być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo