Prace dyplomowe

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM UW

UWAGA! Zgodnie z zapisem & 36 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 35 ust. 1, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów.

2. Studenta, który złożył pracę dyplomową po terminie określonym w ust. 1 ale przed upływem dwóch lat od uzyskania absolutorium, obowiązuje wznowienie studiów w celu zdania egzaminu dyplomowego zgodnie z § 8 ust. 9.

3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2, egzamin dyplomowy może być złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów w trybie określonym w § 8 ust. 10.

4. Student, który złożył pracę dyplomową po upływie dwóch lat lub więcej od uzyskania absolutorium, ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych, jeśli w roku akademickim, w którym składa egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program nauczania lub plan studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów. Przepis § 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio.


W związku z opublikowaniem 15 lutego 2007 roku Uszczegółowienia procedury prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów następuje zmiana procedury składania prac dyplomowych na Wydziale Orientalistycznym.

1. Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej prowadzący pracę podaje temat pracy w języku polskim i angielskim oraz kod dziedziny pracy.

2. Student składa w dziekanacie:

  1. egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*
  2. wersję elektroniczną pracy na płycie CD-ROM – praca w formacie .pdf
  3. 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 na 6,5 cm
  4. dowód opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 PLN
    na konto nr 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290.

3. Student prowadza do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.plwersję elektroniczną pracy w formacie PDF** oraz streszczenie i słowa kluczowe

4. Kierujący pracą zatwierdza wprowadzoną do APD pracę

5. Kierujący pracą i recenzent mogą wprowadzić tekst recenzji i wydrukować je z APD. Do momentu ogłoszenia obowiązku umieszczania recenzji w APD dziekanat będzie przygotowywał zainteresowanym dotychczasowe formularze recenzji.

Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

**nazwa pliku musi być zgodna z podanym wzorem

<typ dyplomu>-<PESEL>.pdf   np. 3600-LIC-KU-IR-83050704674.pdf

Nazwa pliku musi być zapisana dużymi literami, rozszerzenie małymi.

Typy dyplomów:

Iranistyka 3600-MGR-KU-IR
3600-LIC-OR-IR
3600-MGR-OR-IR