Publikacje

Prof. dr hab. Maria Składankowa

Książki

Bohaterowie, bogowie i demony dawnego Iranu, Iskry, Warszawa 1984, s. 298.

Kultura perska, Ossolineum, Wrocław 1995, s. 272.

Mitologia Iranu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989, s. 380.

Mity królewskiej księgi (symbole i wzorce mityczne w Szahname), WUW, Warszawa 1981, s. 305.

Serce Azji, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 411, (współautorstwo B. Składanek).

Wyprawy krzyżowe, Książka i Wiedza, Warszawa 1968, s. 334, (współautorstwo B. Składanek).

Złoty okres perskiej poezji klasycznej. Skrypt dla studentów iranistyki i arabistyki, WUW, Warszawa 1976, s. 56.

Zoroaster i magowie, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 249.

Zrozumieć Iran, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1996, s. 210.

Artykuły

Barwy islamu, „Kultura. Tygodnik Społeczno-Kulturalny” nr 15 (826), Warszawa 1979, s. 2 i 15.

Erudycja, aluzja, plagiat, „Twórczość” nr 2, Warszawa 1961, s. 161-166.

Charyzmat imama, „Kultura. Tygodnik Społeczno-Kulturalny” 32 (895), rocznik XVIII, s. 2, 15, Warszawa 1980.

Czarno-biała wizja świata: dualistyczne wartościowanie zjawisk a tradycyjne opozycje binarne, w: Co badania filozoficzne mówią o wartości. Materiały z Sesji Naukowej 17-21 listopada 1986, T. I, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s. 69-92.

Dobroczynność muzułmańska, „Myśl Społeczna” nr 45, Warszawa 1980, s. 6-7.

Georges Dumézil i trójdzielny paradygmat mitycznej wyobraźni, „Literatura na Świecie” nr 11, Warszawa 1987, s. 321-331.

Ghazal, Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XI, zeszyt 2/21, Łódź 1969, s. 46-74 (w jęz. Glosy do dwóch prac o świecie arabskim, „Przegląd Humanistyczny” nr 4, Warszawa 1970, s. 152-157.

Ibn-i Jamin i jego czasy, Sprawozdania z prac naukowych Wydziału I PAN zeszyt 1, Warszawa 1969, s. 41-56.

Idee perskiego islamu. Rodowód szyitów, „Myśl Społeczna”, nr 8 (740), Warszawa 1979, s. 4-5.

Iran – między świadomością religijną, a narodową, s. 258-283, w: praca zbiorowa, W kręgu religii krajów pozaeuropejskich, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.

Iran – paradygmaty wyobraźni I, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, s. 7-64.

Iran – paradygmaty wyobraźni (II), „Acta Asiatica Varsoviensia” nr 8, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994, s. 7-68.

Iran – wzory świata kreowanego, w: Majda Tadeusz [red.], Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002,  s. 32-47.

Irańska wersja legendy o umęczonym bogu, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, Warszawa 1970, s. 61-75.

Kilka uwag o recepcji klasycznej poezji perskiej, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (100), Warszawa 1976, s. 413-420.

Konsultacja i posłowie, w: M.Simaszko, Dłużnik dabira. Powieść historyczna, przeł. J. Litwiniuk, s. 237.

Kosmogonia irańska, „Euhemer”, nr 2 (96), Warszawa 1975, 39-53.

Kultura Iranu, s. 262-275, w: praca zbiorowa, Azja, Warszawa 1982.

Life is a Dream. Some Aspects of Iranian Dualism, „Hemispheres” nr 9, Warszawa 1994, s. 89-120.

Mani – myśliciel niedoceniany, „Myśl Społeczna”, nr 1, Warszawa 1983, s. 4-5.

Mityczne korzenie romansów perskich, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 6, Warszawa 1992, s. 113-150.

Pamięci profesora Jana Rypki, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (72), Warszawa 1969, s. 375-380.

Perska myśl filozoficzno-religijna, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (80), Warszawa 1971, s. 380-384.

Three Heads of the Dragon (A Study of the Triad in the Iranian Mythology), „Hemispheres”, no. 3, Warszawa 1988, s. 25-52.

Ta’zije czyli perskie lamenty na śmierć Huseina syna Alego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6 1961, s. 137-146.

Tradycje irańskie a geneza postaci słowiańskiej Baby Jagy,  w: Śliziński J. [red.], Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, Materiały z międzynarodowejkonferencji w Instytucie Słowianoznawstwa PAN w dniach 18-19.XI 1985, Ossolineum 1989, s. 229-240.

Wielka rocznica irańska, „Przegląd Humanistyczny”, nr 12, 1965, s. 176-181.

Źródła zoroastryzmu, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (48), Warszawa 1963, s. 277-284.

Żyjąc za zasłoną,  w: Mrozek-Dumanowska Anna [red.], Kobiety krajów pozaeuropejskich wobec problemów współczesności. Materiały z sesji naukowej, Warszawa, 30.05.1995, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995, s. 85-95.

Uwagi o formie niektórych utworów Sadek Hedājata, „Przegląd Orientalistyczny”, 2 (22), Warszawa 1957, s. 147-156, (artykuł ukazał się pod nazwiskiem panieńskim M. Żołna).

Hasła encyklopedyczne

Gazel albo ghazal, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 1, Łódź 1970, s. 142-148.

Kasyda perska, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 2, Łódź 1971, s. 128-130.

Musammat, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 2, Łódź 1971, 133-134.

Rubajat albo ruba’i, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 1, Łódź 1970, s. 145-147.

Tardżi’band, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 2, Łódź 1971, s. 135-136.

Tarkibband, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, T. XIII, zeszyt 2, Łódź 1971, s. 136.

Recenzje

Bozorg Alawi. Kraj róż i słowików, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1 (37) 1961, s. 98-99.

Keszelawa T. Chudożestwiennaja proza Sadeka Chedajata, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4(40), Warszawa 1961, s. 504-507.

Mo’in Mohammad, Mazdayasnā wa adab-e pārsī, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (48), Warszawa 1963, s. 334-336.

Prof. dr hab. Bogdan Składanek

Książki

Doktryny i ruchy społeczno-polityczne „Wieków milczenia” (poł. VII-poł. IX w.). Formowanie się podstaw politycznego odrodzenia Iranu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1980, s. 250.

Gramatyka języka perskiego. Fonetyka i morfologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1970, s. 191.

Gramatyka języka perskiego, wyd. 2. zmienione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984, s. 166.

Historia Persji, T. I, Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1999, s. 289.

Historia Persji, T. II, Od najazdu Arabów do końca XV wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003, s. 319.

Historia Persji, T. III Od Safawidów do II wojny światowej, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2007, s. 186.

Papers on Asia past and present, Mejor Marek, Popko Maciej, Składanek Bogdan [ed.], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, s. 149.

Serce Azji, Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 411 (współautorstwo M. Składankowa).

Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Dialog, Warszawa 1997, s. 264.

Wyprawy krzyżowe, Książka i Wiedza, Warszawa 1968, s. 334 (współautorstwo M. Składankowa).

Tłumaczenia

Awicenna, Księga wiedzy, przekład, wstęp i przypisy B. Składanek, Warszawa 1974, XLVI, s. 272.

Bajhaki Abul Fazl, Historia Sułtana Masuda, wybór, przekład z perskiego i komentarz Bogdan Składanek, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1996, s. 295.

Bajhaqi Abu’l Fazl, Panowanie sułtana Masuda. O aresztowaniu Arjaruka, dowódcy wojskaHindustanu i o tym, co się wydarzyło do chwili zgładzenia go w Gurze, niech Allah się nad nim zmiłuje, z perskiego przełożył Bogdan Składanek, „Przegląd Orientalistyczny” 1-2 (121/2), Warszawa 1982, s. 37-46.

Bajhaqi Abu’l Fazl, Panowanie sułtana Masuda, z perskiego przełożył Bogdan Składanek, „Przegląd Orientalistyczny” 1-2, Warszawa 1986, s. 59-68.

Bajhaqi Abu’l Fazl, Panowanie sułtana Masuda. O przyczynach odsunięcia od urzędu Abu Sahla Muhammada Ibn Hasana Zouzaniego, naczelnika wojskowego dywanu, z perskiego przełożył Bogdan Składanek, „Przegląd Orientalistyczny” 1-2, Warszawa 1989, s. 87-97.

Artykuły

60-lecie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Wystąpienie Dyrektora Instytutu), „Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2, Warszawa 1993, s. 55-57.

A scholar’s anniversary, „The Polish Review” nr 1 (29), Warszawa 1964, s. 25.

Abu’l Fazl Bajhaqi pisarz i polityk średniowiecznego Iranu, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2, Warszawa 1989, s. 37-48.

Al-madih (Pochwała), „As-Sadaka” nr 42, Warszawa 1985, s. 8-13.

Al-wakf (Fundacja), „As-Sadaka” nr 44, Warszawa 1985, s. 41-44.

Ananiasz Zajoczkowskij. (K szestidesiatletiu so dna rożdenia), „Narody Azji i Afriki” nr 6, Moskwa 1963, s. 272-273.

Aszrafijan K.A., (nota bibliograficzna), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (39), Warszawa 1961, s. 329.

Bitwa pod Wiedniem według relacji tureckiej, „Mówią Wieki” nr 3, Warszawa 1959, s. 24-26.

Charydżyci – heretycy czy obrońcy czystości islamu?, „As-Sadaka” nr 39-40, Warszawa 1984, s. 23-26.

Chronology of the Khārijites Insurrection of Hamziyya in Sīstān (8th-9th Century). Its Outbreak and Fall, „Rocznik Orientalistyczny” T. XLI zesz. 1, Warszawa 1979, s. 99-108.

Czytać czy mówić w języku obcym, „Życie Warszawy” 11 czerwca 1969, nr 138.

Dokumenty historii (Dwie wojny światowe na Bliskim Wschodzie), „Filatelista” nr 16, 1961, s. 302-303.

Dokumenty historii (Kraje muzułmańskie), „Filatelista” nr 14, 1961, s. 262-263.

Dokumenty historii (Nadruki na znaczkach), „Filatelista” nr 15, 1961, s. 283-284.

Est-ce le calif Harun ar-Rashid avait écrit à Hamza al-Kharidji de Sistan?, w: Jādnāme-je irāni-je Minorski, Tehran 1969, s. 190-196.

Elements of Chronology of Khārijites Insurrection of Hamziyya in Sīstān (8-th-9-th Century). Its Outbreak and Fall, „Folia Orientalia” T. XXII, Kraków 1981-1984, s. 81-95.

Fara’id (Prawo spadkowe), „As-Sadaka” nr 43, Warszawa 1985, s. 41-45

Formy własności ziemskiej w Iranie, w: Sesja Jubileuszowa XXX-lecia IO UW. Komunikaty naukowe, Warszawa 1964, s. 79-82.

Istota sporu Ferdousiego z dworem w Gaznie, „Studia Indo-Iranica” zesz. 52, Warszawa 1983, s. 135-143.

Janczarowie, „Mówią Wieki” nr 3, Warszawa 1963, s. 6-8.

Kharijites in Iran, Warszawa 1985, „Rocznik Orientalistyczny”, t. XLIV, zesz. 1, zesz. 2.

Khujistānī’s Uprising in Khurāsān (860-869). The Anatomy of an Usuccessful Rebellion,„Rocznik Orientalistyczny”, T. XLVI, zesz. 1, Warszawa 1988, s. 63-77.

Konferencja filologów irańskich w Leningradzie (24.-27.I.1962), „Przegląd Orientalistyczny” nr 2 (42), Warszawa 1962, s. 170-173.

Małżeństwo, „As-Sadaka” czerwiec, Warszawa 1990, s. 52-55.

Oriental Studies in Poland, w: Oriental Studies ind the Sixty Years of Independent Poland, Warszawa 1984, s. 35-37.

Persja – stosunki ze Słowianami, w: Słownik starożytności słowiańskich, T. IV, Wrocław 1970, s. 63-65.

Pewne perskie środki leczniczo-magiczne, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4 (48), Warszawa 1963, s. 330-332.

Political Literature of the Ghaznavid and Seljuq Periods (11th-12th c). Some Remarks on the Persian Medieval Prose, „Hemispheres”, no. 12, Warszawa 1997, s. 73-80.

Powstanie charydżyckie Hamzy al-Hāriğī w Sistanie, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (33),Warszawa 1960, s. 25-37.

Program studiów Wydziału Wschodniego Uniwersytetu w Leningradzie, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1 (45), Warszawa 1963, s. 49-52.

Przyczynek do ustalenia właściwego tekstu Tarich-i Mas’udi, „Acta Philologica”, nr 3, Warszawa 1971, s. 83-88.

Pseudoizmaelicka wersja stworzenia świata, ”Euhemer – Przegląd Religioznawczy”, nr 3-4(69-70) 1968, s. 163-173.

Settlements in Gharchistān during the Early Islamic Period (up to the 11th Century A.D.), Warszawa 1971, „Rocznik Orientalistyczny”, t. XXXIV zesz. 2, s. 57-71.

Some Political Aspects of Relativity in the Interpretation of Truth in Shi’ism, w: Od kodu do kodu – prace ofiarowane prof. Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Wydawnictwa UW, Warszawa 1987, s. 305-311.

Stuktura państwa Persów (próba charakterystyki), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (80), Warszawa 1971, s. 343-348.

The Structure of the Persian State (An Outline), w: Commémoration Cyrus. Actes du Congrès de Shiraz 1971 et autres études rédegées à l’occasion du 2500e anniversaire de la fondation de l’empire Perse, vol. I, Hommage Universel, Bibliothèque Pahlavi, Téhéran-Liège 1974, s. 117-123.

Uwagi egzaminatora, „Życie Warszawy” 1969, nr 138.

Uwagi o perskim dokumencie urzędowym, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (107), Warszawa 1976, s. 266-272.

Uwagi o Polonii w Iranie w latach 1918-1945, „Przegląd Orientalistyczny”, Warszawa 1971 nr 4 (80), s. 377-380.

Wielcy Arabowie. Ibn Sina, „As-Sadaka” nr 35-36, Warszawa 1984, s. 23-26.

Wpływ środowiska żydowskiego na formoewanie się szyizmu, „Studia Religiologica”, zesz. 10, Kraków 1983, s. 79-84.

Z dziejów badań form własności feudalnej w krajach muzułmańskich, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1 (41), Warszawa 1962, s. 19-30.

Z dziejów stosunków ekonomicznych między Iranem i Europą w końcu XIX wieku, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (48), Warszawa 1963, s 265-276.

Z problemów dialektologii irańskiej w Tadżykistanie, „Przegląd Orientalistyczny”, Warszawa, 1969 nr 3 (71), s. 267-270.

Recenzje

Abu-l-Fazl Bejchaki. Istoria Mas’uda 1030-1041, „Rocznik Orientalistyczny”, T. XXIX zesz. 1, Warszawa 1965, s. 119-123.

Ata Malik Ğuwaini. The History of the Worldconqueror, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1, Warszawa 1959, s. 64-65.

Belan W., Tadżikistan w literature na inostrannych azykach, 1961-1965, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4 (80), Warszawa 1971, s. 409.

Bertels A.E., Nasir-i Chosrow i ismailizm, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (32),Warszawa 1959, s. 421-423.

Bobodżan Gafurow, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (113), Warszawa 1980, s. 84-86.

Dyplomatyka środkowoazjatycka w publikacjach radzieckich, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (64), Warszawa 1967, s. 341-344.

External Policy and Interdynastic Relations under the Saffārids, „Rocznik Orientalistyczny”, T. XXXVI zesz. 2, Warszawa 1965, s. 133-150.

Fyzee A.A., Outlines of Muhammadan law, „Euhemer” nr 4, Warszawa 1965, s. 109-114.

Guy de Poortalès, [Šopen jā šā’er], (recenzja), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4, Warszawa 1958, s. 462.

Istoria tadżikskogo naroda, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4, Warszawa 1966, s. 352-355.

Iz tegeranskogo dnewnika polkownika W. A. Kosogowskogo, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (41), Warszawa 1962, s. 80-81.

Fekete L., Einführung in die persische Paläographie, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 2 (106), Warszawa 1978, s. 186-187.

Hirszowicz Ł., Iran 1951-1953. Nafta, nacjonalizm, imperializm, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2 (30), Warszawa 1959, s. 219-222.

Lazarew M.S., Kurdistan i kurdksaa problema (90 gody XIX weka – 1917 g.), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (56), Warszawa 1965, s. 378-381.

Lukonin W. G., Iran w epochu perwych Sasanidow, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2, 1962.

Meredith-Owens G.M., Handlist of Persian Manuscripts 1895-1966, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2 (86), Warszawa 1973, s. 156-157.

Mortezā Fātemi, Ingā Kālādze, Be zabāne fārsi goftogu konim, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (100), Warszawa 1976, s. 473-474.

Normalny Iran, (recenzja książki: Giełżyński Wojciech, Szatan wraca do Iranu ), „Nowe Książki” nr 7, Warszawa 2001, s. 72.

O filozofii i religii muzułmańskiej, „Argumenty”, nr 40 (486), Warszawa 1967, s. 5.

Olmstead A.T., Dzieje Imperium Perskiego, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (97), Warszawa 1976, s. 78-79.

Oranskij I.M., Wwiedienije w iranskuju filologiju, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (39), Warszawa 1961, s. 319-321.

Otokar Klíma, Mazdak, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1 (29), Warszawa 1959, s. 60-63.

Papazan A.D., Agrarnye otnoszenia w wostocznoj Armenii w XVI-XVII bekach, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 2, Warszawa 1974, s. 164-168.

Pjetruszewskij I.P., Ziemledielije i agrarnyje optnoszenija w Iranie XIII-XIV wiekow, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3, Warszawa 1961 s. 322-324.

„Persidskie poslowicy i pogoworki”. Sostawlenie, perewod i kommentary Ch.G. Korogly, „Narody Azji i Afriki” nr 2, Moskwa 1963, s. 203-204.

Pomirszinosī (Mas’alachoi filologia), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (103), Warszawa 1977, s. 243.

Schuppe M., Entre Timourides, Uzbeks et Safavides. Questions d’histoire politique et sociale de Hérat dans la première moitié du XVIe siècle, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, Warszawa 1989, s. 234-236.

Sidor, Bogowie, magowie i nafta, „Tygodnik Kulturalny”, nr 30, Warszawa 1967.

Sierakowska-Dyndo J., Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, Warszawa 1999, s. 331-333.

Sobranie wostocznych rukopisej Akademii Nauk Uzbekskoj SSR, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4 (80), Warszawa 1971, s. 405-407.

Sowremiennyj Iran. Sprawocznik, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 4 (28), Warszawa 1958, s. 454-455.

Ta’ziyeh. Ritual and Drama in Iran. Edited by Peter J. Chelkowski, „Rocznik Orientalistyczny” nr T. XLV zesz. 2, Warszawa 1987, s. 84-87.

Uzupełnienie recenzji, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2 (153-154), Warszawa 2001, s. 388-389.

W Afganistanie, kraju Buzkaszi, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 2 (94), Warszawa 1975, s. 203-205.

W poszukiwaniu źródeł islamu. Uwagi na marginesie książki Ryszarda Piwińskiego: Mity i legendy w krainie Proroka, „As-Sadaka” nr 27, Warszawa 1983, s. 38-39.

Woprosy istorii literatury stran zarubieżnego Wostoka, (notatka), „Przegląd Orientalistyczny” nr 3, Warszawa 1961, s. 329-330.

Zawadzki S., The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in Light of the Nabopolassar Chronicle, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2, Warszawa 1989, s. 143-144.

Zabonchoj Pamiri wa fol’klor, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2, Warszawa 1974, s. 168.

Prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

Książki

Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków. Normatywno-aksjologiczne aspekty tradycji afgańskiej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1998, s. 207.

Afganistan – narodziny republiki, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002.

Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków, wydanie rozszerzone, Warszawa 2007.

Artykuły

Frazeologia propagandy pierwszego etapu reformy rolnej w Iranie, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2/1979. s. 111-119.

Afghan Parliamentary Democracy in the Political Conception of Mohammad Daud and in the Practical Action, „Orientalia Varsoviensia”, nr 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1987, s. 31-69.

The Afghan Way to Democracy as Interpreted by Mohammad Daud, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, nr 6, Wydawnictwo Akademickie Semper, Warsaw 1989, s. 61-75.

The States in Afghanistan’s Political and Economic System on the Eve on the April 1978 Coup, „Central Asian Survey”, Pergamon Press, Society for Central Asian Studies, Vol. 9, No. 4, Warsaw 1990, s. 85-97.

Peculiarity of the Afghan Clergy, „Afghanica. The Afghanistan Studies Newsletter”, vol. 4, No. 6/7, March/September Warsaw 1990, s. 14-17.

Społeczne skutki ostatniej wojny w Afganistanie, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 6, Wydawnictwo Naukowe Semper , Warszawa 1992, s. 151-156.

Afgańscy Tadżycy wychodzą z cienia, „Obóz”, nr 25/25, Warszawa1993, s. 179-189.

Archetypy władzy w Afganistanie, w pracy zbiorowej pt. Iranica Cracoviensia. Cracow Iranian Studies in memory of Władysław Dulęba, Kraków 1996, s. 227-263.

Miary etyczne świata Afgańczyków, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 10, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996, s. 7-34.

Ideał równowagi w afgańskim prawie zwyczajowym, „Acta Asiatica Varsoviensia”, nr 11, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, s.103-110.

Cyrus II Wielki, w pracy zbiorowej pt. „Wielkie postacie Orientu”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999 , s. 28-33;

Rzeczpospolita Polska i Persja – wzajemne kontakty, w: Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich, red. T. Majda, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 48-58.

Afganistan, w: Encyklopedia Historyczna Świata, część I Azja, t. X, Kraków 2002, s. 9-22.

Azerbejdżan, w: Encyklopedia Historyczna Świata, część I Azja, t. X, Kraków 2002, s. 64-72.

Iran, (okres współczesny) w: Encyklopedia Historyczna Świata, część I Azja, t. X, Kraków 2002,współautor B. Składanek, s. 297-337.

Tadżykistan, w: Encyklopedia Historyczna Świata, część I Azja, t. XI, Kraków 2002, s. 283-288.

Historia Afganistanu, Wielka Encyklopedia Powszechna, I Tom, hasło autorskie, PWN, Warszawa 2000.

Sztuka Afganistanu, Wielka Encyklopedia Powszechna, I Tom, artykuł przekrojowy, PWN, Warszawa 2000.

Literatura Afganistanu, Wielka Encyklopedia Powszechna I Tom, artykuł przekrojowy, PWN, Warszawa 2000.

Hasła biograficzne do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (30 haseł), Tom I-VIII, PWN, Warszawa 2000.

Wzór ładu społecznego w kulturze pasztuńskiej i kulturach staroceltyckich, Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, Kraków 2000.

The Meaning of Honour in the Afghans’ Traditions and its Contemporary Dimension, Acta Asiatica Varsoviensia, No. 14, Warsaw 2001.

Talibowie – terroryści czy wojownicy? Kształtowanie stereotypów w mediach, w: Świat w oczach Europy. Przełamując stereotypy. Warszawa 2003, s. 29-40.

Powrót bożych szaleńców, w: Islam a terroryzm, Warszawa 2003, s. 125-143.

Prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska

Książki

Pašto au Dari – Selection for studying the official languages of Afghanistan and its literature, UJ, Kraków 1985

Afghanistan 1989 in Sociolinguisic Perspective, Central Asian Survey, Incidental Papers Series, 7, Society for Central Asian Studies, London 1990

Old Celtic Cultures from the Hindukush Perspective, Universitas, Kraków 1999

O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004

Secret Languages of Afghanistan and Their Speakers, (angielska wersja rozszerzona), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2013

Podstawy poetyki pasztuńskiej,  Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2017

Wiersze afgańskie spisane z dawnych notatek afganologicznych, przekład z języków dari

i paszto, Warszawa, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2014

Edycja merytoryczna tomów

Pstrusińska J., Fear A. (eds), Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000

Pstrusińska J., Stalmaszczyk P. (eds), Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003

Galewicz C., Pstrusińska J., Sudyka L. (eds) Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007

Gacek T., Pstrusińska J. (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009

Gacek T., Pstrusińska J, Rzepka M., Galewicz C. (eds), Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Persepolis, Kraków, 2010

Artykuły (wybór)

Poetic forms in Afghan poetry, Folia Orientalia, XIII, PAN, Kraków 1972

On Afghan classification of poetic figures, Folia Orientalia, XIV, PAN, Kraków 1973

The origin of comparison of adjectives in Pashto, Folia Orientalia, XV, PAN, Kraków 1974

Paštunwali – afgański kodeks postępowania, Etnografia Polska, PAN, XXI/2, Wrocław 1977

The influence of the linguistic substratum on the comparison of adjectives in Pashto, Folia Orientalia, PAN, XXIII, Kraków 1986

Magati. Some notes on an unknown language of Northern Afghanistan, Journal of the Anthropological Society of Oxford, XVII/2, Anthropological Society of Oxford, Oxford 1986

Why the Celto-Asiatic seminar? I. Celtic versus Indo-Iranian, Krasnowolska A. (ed), Iranica Cracoviensia. Cracow Iranian Studies in memory of Władysław Dulęba, Cornelius Publishing House, Kraków 1996

On possible origin and semantic value of the designation ‘Europe’, Pstrusińska J., Stalmaszczyk P. (eds), Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003

Remarks on the origin of Kurds in the light of human population genetics, w: Krasnowolska A., Rzepka M. (eds), International Conference on Kurdish Studies, Cracow, 17th -19th May 2004, Polish Academy of Sciences Cracow Branch, Publications of the Oriental Committee, Vol. 25, Cracow 2004

O mnogości idei na temat Praindoeuropejczyków, Ewa Śnieżyńska-Stolot (red. nauk.) Spotkania Klubu Historii Idei 1999 – 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

“Ukryty skarb” i “Afgański kodeks honoru” – z dziejów polskich przekładów tekstów pasztuńskich, Oriental Languages in Translation, No 2, Polish Academy of Science – Cracow Branch, Publications of the Oriental Committee no. 26, Cracow 2005

The Former Art of the Afghan Kirghiz People Living at Present in Eastern Turkey, Galewicz C., Pstrusińska J., Sudyka L. (eds) Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007

Miniatura pierwsza. O afgańskim mierzeniu czasu, Galewicz C., Pstrusińska J., Sudyka L. (eds) Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007

Z dziejów afganologii polskiej, Majda T. (red.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

O idei tajnych języków Afganistanu, Spotkania Klubu Historii Idei, tom II 2004-2007, Śnieżyńska-Stolot E. (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

O rozwoju badań na temat obecności Celtów w Azji Środkowej, Spotkania Klubu Historii Idei, tom II 2004-2007, Śnieżyńska-Stolot E. (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

On the reoccurrance of the toponim Albania, Posłuchaj fletu trzcinowego, Sierakowska-Dyndo J., Surdykowska S. (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

On Władysław Dulęba’s Polish Translations of Mawlana Jalaluddin Rumi, Zaborski A., Piela M. (eds), Języki Orientalne w Przekładzie III. Oriental Languages in Transitions, PAN, Kraków 2009

On the Importance of Central Asia for Biosociolinguistic Research, Gacek T., Pstrusińska J. (eds), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central Asian Studies, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009

O walce w pasztuńskim kodeksie honoru, Gacek T., Pstrusińska J, Rzepka M., Galewicz C. (ed. nauk.), Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Persepolis, Kraków 2010

Miniatura czwarta. O hydronimie Nil, Błękitnej Wodzie, Przyjacielu Ludzkości i Pani Świata, Gacek T., Pstrusińska J, Rzepka M., Galewicz C. (ed. nauk.), Miscellanea Afghanica Cracoviensia, Persepolis, Kraków 2010

O Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sudyka L.(red.), Orientalia Commemorativa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011

On the origin of Iranian-speaking nomads of the Eurasian Steppes in the light of human population genetics, Anabasis. Studia Classica et Orientalia, nr 5,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, 191-200

Genetyka populacyjna w służbie orientalistyki, Bareia-Starzyńska A., M. M. Dziekan (red.) Orient w poszukiwaniu tożsamości, „II Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego”, 20-21 października, Warszawa 2015, 23-31

Język(i) celtycki(e) w Azji Środkowej? Tetrycz-Puzio Agnieszka (red.), Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu,  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, 59 – 66

Dr Monika Chwilczyńska-Wawrzyniak

Książki

Język perski. Część II. Język prasowy, Warszawa 1988.

Język perski, Warszawa 1998.

Dr Sylwia Surdykowska (dr Sylwia Surdykowska-Konieczny)

Książki

Posłuchaj fletu trzcinowego…, (red. naukowa Jolanta Sierakowska-Dyndo, Sylwia Surdykowska) Warszawa 2008.

Martyrdom and Ecstasy: Emotion Training in Iranian Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2012. (wersja polskojęzyczna monografii ukazała się pod tytułem Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa 2006.)

In the Archive of Memory. The Fate of Poles and Iranians in the Second World War, (red. S. Surdykowska), Wydział Orientalistyczny, Warszawa 2014.

Artykuły

Iran – A Sacred Space. Reflection on Symbolism in Khomeini’s Speeches, w: Hemispheres, No 16, Warsaw 2001, pp. 39-51.

Duch bohaterstwa w kulturze Irańczyków, w: Collectanea Celtoasiatica Cracoviensia, Kraków 2003, s. 299-331.

Obrona perskiej tożsamości w warunkach globalizacji, w: Tożsamość a globalizacja, Warszawa 2003, 120-133.

The Iranians: the Training of Heroic Attitudes, w: Hemispheres, no 18, Warsaw 2003.

Iranistyka, w: 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, współaut. J. Sierakowska-Dyndo) Warszawa 2007, s. 101-111.

Idea męstwa w literaturze religijnej okresu safawidzkiego a kształtowanie tożsamości Irańczyków, Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, s. 223-236, Kraków 2007.

The Spiritual Aspect of Jihad and Khomeini’s Doctrine, w: Shi’ism, Crictical Concepts in Islamic Studies, ed. by P. Luft, C. Turner, Routledge Taylor&Francis Group, London and New York 2008, t. IV, pp. 291-303.

Analiza pojęcia szahadatu na podstawie rozważań współczesnych irańskich myślicieli, w: Posłuchaj fletu trzcinowego…, Warszawa 2008.

Maria i Bogdan Składankowie – twórcy warszawskiej Iranistyki, (współ. J. Sierakowska-Dyndo) w: Posłuchaj fletu trzcinowego…, Warszawa 2008.

Klasyczna poezja perska a kultura popularna współczesnego Iranu, w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Difin, Warszawa 2013, s. 70-81.

Iran in the Eyes of Poles, w: In the Archive of Memory. The Fate of Poles and Iranians in the Second World War, (ed. Sylwia Surdykowska), Warszawa 2014, s. 97-109.

The Idea of Sadness. The Richness of Persian Experiences and Expressions, “Rocznik Orientalistyczny”, T. LXVII, Z. 2, 2014, s. 68-80.

Dr Magdalena Zaborowska

Książki:

Odczytywanie świata. Idea rozumu we współczesnej myśli perskiej, Warszawa 2011.

Artykuły:

Demokracja religijna w poglądach irańskiego intelektualisty Abdolkarima Sorusza, „Bliski Wschód” 3.2006

Rozum i świeckość w we współczesnej myśli irańskiej, w: „Posłuchaj fletu trzcinowego”, WUW 2008

Evolution as Variability of Duration. An Analysis of the Concept of Qabz va Bast in Iranian Tradition, “Hemispheres” no. 23, 2008

Polityczny wymiar dyskusji teologicznych we współczesnym Iranie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 1 (VI) 2009

Man In the Dynamic World. Reflections of Iranian Intellectuals, w: Archiv Orientální/Oriental Archive: Quarterly Journal of African and Asian Studies, 4 Vol. 77/2009.

Irańska cyberprzestrzeń jako forum polityczno-religijnych dyskusji, w: Nowe Media w Starym Świecie, red. M. Molęda-Zdziech, Prace i Materiały ISM 38, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Utracona Władza. Powyborcze protesty w Iranie w 2009 roku w: Bunt czy rewolucja, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Łódź 2012, s. 102-114.

Seriale irańskie a sytuacja społeczno-polityczna we współczesnym Iranie w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Warszawa 2013, s. 213-223.

The Infringement and Protection of Human Dignity in the Social and Political Life in Contemporary Iran w: Dilemass of Contemporary Asia, ed. J. Kawa-Marszałek, Toruń 2013, s. 91-109.

Recenzje:

Szahruh Maskub, Houwijat-e irani wa zaban-e farsi, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2 (216-217) Warszawa 2006, s. 105-107.

Szidan Wasigh, Laisite czist?, „Przegląd Orientalistyczny”

Dr Piotr Bachtin

Artykuły

Prawa i obowiązki kobiet według Bibi Chanom Astarabadi i Tadżossaltane. Dwa przykłady feministycznej krytyki społecznej w Iranie przełomu XIX i XX wieku, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4 (263-264), 2017, s. 231-248

The Royal Harem of Naser al-Din Shah Qajar (r. 1848–96): The Literary Portrayal of Women’s Lives by Taj al-Saltana and Anonymous ‘Lady from Kerman’, „Middle Eastern Studies” 6 (51), 2015, s. 986-1009

Grzech, miłość idealna, zboczenie. Przejawy i formy męskiej homoseksualności w kulturze przednowoczesnego Iranu, w: Azja i Afryka: religie – kultury – języki, red. P. Bachtin, M. Klimiuk, Warszawa 2013.

Między akceptacją a wykluczeniem: transseksualizm w Islamskiej Republice Iranu, w: Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot 2012.

Залив всегда Персидский? Иранские интеллектуалы по поводу изменения названия персидского залива на примере аргументации Резы Давари Ардакани, w: Пограничье культур – культуры пограничья, red. Zoja Morochojewa, Warszawa 2012.

 

Mgr Kaweh Pur Rahnama

Książki

Mitra, Warszawa 1988.

Miłości na imię Sufi, Warszawa 1998.

Wybór tekstów ekonomicznych, Warszawa 1978;

Kultura Iranu, Warszawa 1978.

Język perski dla początkujących, Warszawa 1980; przy współpracy B. M. Chwilczyńskiej.

Język perski. Część II. Język prasowy, Warszawa 1988.

Język perski. Część III , Warszawa 1986.

Język perski. Część IV, Warszawa 1997.

Artykuły

„A Persian’s view of polish-persian cultural relations and militaria”, in: „Oręż perski i indoeuropejski XVI – XIX w. ze zbiorów polskich”, Malbork 2000, s. 80-85.

Mgr Ivonna Nowicka

WYBRANE PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Czytając Lolitę w Teheranie, z angielskiego przełożyły Ivonna Nowicka i Joanna Pierzchała, Warszawa, Świat Książki 2005, 439 s.

Armour Rollin, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, przekład Ivonna Nowicka, Kraków, Wydawnictwo WAM 2004, 310 s.

Shah Idries, Zaczarowana świątynia, przełożyła Ivonna Nowicka, Warszawa, Drzewo Babel 2003, 217 s.

Shah Idries, Mądrość głupców, przełożyła Ivonna Nowicka, Warszawa, Drzewo Babel 2002, 194 s.

Shah Idries, Opowieści derwiszów, przekład Ivonna Nowicka, Kraków, Wydawnictwo WAM 2002, 263 s.

WYBRANE PRZEKŁADY Z JĘZYKA PERSKIEGO

Kolacja cyprysu i ognia. Współczesne opowiadania irańskie, wybór, przedmowa i tłumaczenie Nowicka Ivonna, Warszawa, KAW 2002, 294 s.

Abu Sa’id Abil Chajr (967-1049), [Przypowieści], z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, „Przegląd Orientalistyczny” [dalej: PO] nr 3-4(206-207), Warszawa 2003, s. 144, 164, 183, 196; oraz nr 3-4(210-211) 2004, s. 162, 178, 184.

Mirqadiri Mahbube, Podarek z podróży, tłum. Ivonna Nowicka, PO nr 1-2(196-197), Warszawa 2001, ss. 53-60; oraz: „Wysokie Obcasy. Dodatek do Gazety Wyborczej”, nr 45(137), sobota 10 listopada 2001, ss. 32-39.[Tyt. oryginału: „Souqāt”,سوغات»

Hedajat Sadeq, Pętla, tłum. Ivonna Nowicka, PO nr 3-4, Warszawa 1999, ss. 227-238.[Tyt. oryginału: „Bombast”, «بنبست»]

Rawani Pur Moniru, Smutna opowieść o miłości, tłum. Ivonna Nowicka, PO nr 1-2, Warszawa 1998, ss. 71-74.[Tyt. oryginału: „Qesse-je qamangiz-e eszq”, «قصه غم انگیز عشق»]

Rawani Pur Moniru, Diabelskie skałki, tłum. Ivonna Nowicka, PO nr 3-4, Warszawa 1996, ss. 166-173.[Tyt. oryginału: „Sanghā-je szejtān”, «سنگهای شیطان»]

Hedayat Sadegh, Przeklęte zamczysko, tłum. Iwona Nowicka, PO nr 1-2(173-174), Warszawa 1995, ss. 41-47. [Tyt. oryginału: „Godżaste-deż”, «گجسته دژ»]

POEZJA

Sari Fereszte, [2 wiersze], z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, PO nr 1-2(204-205), Warszawa 2003, s. 70, 74.

Sajjah Pari, [2 wiersze], z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, PO nr 1-2 (204-205), Warszawa 2003, s. 32, 52.

Hanane Szahin, Wiersze, z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, PO nr 1-2 (196-197), Warszawa 2001, s. 30, 70.

Dżalali Biżan, O poezji, z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, PO nr 3-4 (194-195), Warszawa 2000, ss. 229-234.

Doulatszahi Ali-Reza, Poezje, z perskiego przełożyła Ivonna Nowicka, PO nr 1-2 (188-189), Warszawa 1999, ss. 83-84.

TŁUMACZENIA NA JĘZYK PERSKI

POEZJA

Szimborskā Wislāwā [Szymborska Wisława], Aks az jāzdah-e septāmbr. Gozide-je asz’ār-e Wislāwā Szimborskā = Fotografia z 11 września, tardżome-je Iwonā Nowiskā, Alirezā Doulatszāhi = tłumaczenie Ivonna Nowicka, Alireza Doulatszahi, Tehrān, Enteszārāt-e Bāl 1382 [2003], 144 s.

Mitskiewicz Ādām [Adam Mickiewicz], Czaszmandāz-e kuhsār az daszthā-je szahr-e Kāzlow, w: Doulatszāhi Alirezā, Nachostin tardżome-je asz’ār-e Mitskiewicz be fārsi, „Pol-e Firuze. Faslnāme dar Zamine-je Goftogu-je Tamaddonhā. Wiże-je Lahestān”, szomāre-je 13, sāl-e 4, Tehrān, pāiiz 1383 (2004), s. 193. [Tyt. oryginału: „Widok gór ze Stepów Kozłowa”]

Perskie tłumaczenie tego sonetu dokonane przez Azerbejdżanina Mirzę Dżafara Topczybasziego (adiunkta uniwersytetu w St. Petersburgu) zdobiło na życzenie Mickiewicza pierwodruk „Sonetów krymskich” (Moskwa 1826). Było to tłumaczenie swobodne, w postaci gazalu, którego formy Tupczi Baszi wiernie się trzymał, podczas gdy Mickiewicz w swoim wierszu łamie tradycyjną strukturę sonetu (odnośnie omówienie tego tekstu, por.: Majewska Barbawa, Pierwszy orientalny przekład sonetu Mickiewicza, PO 1 (17), 1956, ss. 59-66). Aby dać Perskiemu czytelnikowi szansę zapoznania się z nowatorskim podejściem Mickiewicza do sonetu i z wprowadzonymi przezeń orientalizmami oraz umożliwić porównanie oryginału z wersją zaproponowaną przez Topczybaszego, powyższe tłumaczenie pozostaje wierne polskiemu sonetowi w formie i słownictwie.

Pāwlikofskā Jāst(!)āžefska Māriā (Pawlikowska Jasnorzewska Maria), Wa man āsemān wa dżahānam, tarğome-je Iwonā Nowiskā wa Alirezā Doulatszāhi, „Szukā’”, szomāre-je 1, Tehrān, [2003/2004], s. 38.

[Baczyński Krzysztof Kamil], [Wiersze], tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Doulatszāhi, „Szukā”, Tehrān, [2004].

Al-Dżanābi Hātef [Al-Janabi Hatif], [4 wiersze], tardżome Alirezā Doulatszāhi, Iwonā Nowiskā, „Szukrān. Domāhe-je Adabi, Ettelā’resāni wa Tahlili, Āmuzeszi wa Pażuheszi”, nr 3-4, sāl-e 1, Tehrān, szahriwar tā āzar 1381 [sierpień/październik 2002], s. 37.

Pāwlikowskā Jāsnożewskā Māriā [Pawlikowska-Jasnorzewska Maria], [4 wiersze], tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Dowlatszāhi, „Ruzān” nr 30, Ahwāz, szahriwar 1377 [sierpień/wrzesień 1998], s. 5.

Szimborskā Wislāwā, Sze’r-e mo’āser-e Lahestān, tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Dowlatszāhi, „Ruzān”, 22, Ahwāz, mordād 1376 [lipiec/sierpień 1997], s. 9.

Szimborskā Wislāwā, [1 wiersz], tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Dowlatszāhi, „Zanān”, 34, Tehrān, ordibeheszt 1376 [kwiecień/maj 1997], s. 43.

Szimborskā Wislāwā, Do sze’r az Wislawa Szimborska, tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Dowlatszāhi, „Me’jār”, Nr 20, [Teheran], mehr 1376 [wrzesień/październik 1997], s. 14-15.

PROZA

Szinkewicz Henrik [Sienkiewicz Henryk], Jankā-je āhangdān, tardżome-je az lahestāni Iwānā Nowiskā wa Sufiā Mahmudi, ss. 30-40, w: „Ghessehā’i az musiqi”, tardżome-je Sufiā Mahmudi, Tehrān, Naszr-e Czeszme 1375 [1996], 102 s. [Tyt. oryginału: „Janko muzykant”]

ARTYKUŁY

Rejhmān Jān [Reychman Jan], Mosāferān-e lahestāni dar Irān, neweszte-je…, tardżome-je Iwonā Nowiskā, „Bochārā. Madżalle-je Farhangi wa Honari = Bukhara. A Persian Review of Cultrure, Art and Iranology”, szomāre-je 5 (47), sāl-e 8, Tehrān, bahman-esfand 1384 (Feb. March 2006), ss. 150-165. [Tyt. oryginału: „Podróżnicy polscy w Iranie”]

Szimborskā Wislāwā, Dustdar-e ārāmesz. Goftegu ba Wislāwā Szimborskā, Iwonā Nowiskā, Alireza Doulatszāhi, „Kelk. Māhnāme-je Farhangi, Honari, Edżtema’i”, 12(132), Tehrān, chordād wa tir 1381 [maj/lipiec 2002], ss. 52-54.

Szimborskā Wislāwā, Wislāwā Szimborskā. Barande-je dżājeze-je Nobel-e Adabijāt-e 1996, tardżome Iwonā Nowiskā, wirājesz Alirezā Dowlatszāhi, „Dżahān-e Ketāb”, 24, Tehrān, ābān 1375 [październik/listopad 1996], s. 15-16.

Szimborskā Wislāwā, Nemichāham az sorudan bāz bemanam, tardżome Iwonā Nowiskā, Alirezā Doulatszāhi, „Zanān”, šomāre-je 34, Tehrān, ordibeheszt 1376 [kwiecień/maj 1997], ss. 42-43.

Szimborskā Wislāwā, Szā’er wa dżahān, tardżome Iwonā Nowiskā, „Negāh-e Nou”, 31, Tehrān, bahman 1375 [styczeń/luty 1997], ss. 6-12. [Tyt. oryginału: „Poeta i świat”]

Jest to tłumaczenie przemówienia W. Szymborskiej wygłoszonego podczas wręczania Nagrody Nobla 7.12.1997 w Sztokholmie.

TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI

Rubczyńska Bożena, Magical sounds. Musical instruments from the collection of the Asia and the Pacific Museum in Warsaw, English translation by Ivonna Nowicka, Warszawa, The Asia and Pacific Museum in Warsaw 2005.

Składankowa Maria, Life is a dream. Some aspects of Iranian dualism, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies” No 9, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994, ss. 89-120; (nazwisko tłumaczki niepodane).

Ponadto przekłady na polski pod pseudonimem oraz niewydane jak dotąd w Iranie (z powodów cenzuralnych) tłumaczenia na perski wierszy Haliny Poświatowskiej oraz opowiadania Tadeusza Borowskiego „Proszę państwa do gazu”.